Chi Nhánh DHL Bình Phước:

Địa chỉ:  KCN Minh Hưng Hàn Quốc  – Chơn Thành – Bình Phước
Email
:  Nhan@chuyenphatnhanhdhl.vn
Website: www.chuyenphatnhanhdhl.vn